Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Phạm Thị Ái Liễu

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Dương Thuý Hồng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Thu Dung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thùy Trâm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Phong

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Quốc Văn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hồ Thị Bích Thủy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
A Brao Linh Đa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Thanh Hải

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Nguyễn Thị Kim Hoanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Văn Hường

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Thanh Huyền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Hạnh Trang

Tỷ lệ hài lòng: 0/1

Đánh giá
Phan Thị Diệu Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Võ Thị Lai

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Thị Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đậu Thị Ngọc Quỳnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Loan

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hoàng Thị Thanh Hải

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Khắc Chương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Hữu Phương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thanh Tình

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trình Văn Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá