Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Phạm Thị Ái Liễu

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Dương Thuý Hồng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Thu Dung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Hồng Vân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hồ Thị Hằng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thùy Trâm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hồ Tấn Cường

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Phong

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Quốc Văn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hồ Thị Bích Thủy

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
A Brao Linh Đa

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Phạm Thị Thanh Hải

Tỷ lệ hài lòng: 2/3

Đánh giá
Nguyễn Thị Kim Hoanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Văn Hường

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Phạm Thị Thanh Huyền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đào Bá Đông

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đường Việt Hoàn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thái Bình

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Thị Diệu Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Võ Thị Lai

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Thị Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đậu Thị Ngọc Quỳnh

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Nguyễn Thị Loan

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hoàng Thị Thanh Hải

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Khắc Chương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Hữu Phương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thanh Tình

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Phương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Viết Hùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Loan

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Thị Kiều Phương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trình Văn Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đỗ Phú Huy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Một cửa CNDKDD huyện Tu Mơ Rông

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trịnh Thị Hồng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Ngô Thị Thu Sang

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Duy Hải

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Một cửa BQLKKT test

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá