Đến tháng 4/2020
tỉnh Kon Tum đã giải quyết

95.0 %
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 24711
Đã giải quyết: 21583
(tự động cập nhật vào lúc
03:41:25, 07/04/2020)