Đến tháng 12/2019
tỉnh Kon Tum đã giải quyết

90.0 %
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 13886
Đã giải quyết: 10920
(tự động cập nhật vào lúc
05:04:52, 10/12/2019)