Đến tháng 1/2020
tỉnh Kon Tum đã giải quyết

92.0 %
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 18424
Đã giải quyết: 15683
(tự động cập nhật vào lúc
06:54:46, 23/01/2020)