CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
21 Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước Lĩnh vực tài nguyên nước
22 Công nhận kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
23 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
24 Gia hạn giấy phép tận thu khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
25 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
26 Gia hạn quyền sử dụng đất Lĩnh vực đất đai
27 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (quy mô vừa/nhỏ) Lĩnh vực tài nguyên nước
28 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất Lĩnh vực tài nguyên nước
29 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt Lĩnh vực tài nguyên nước
30 Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép thăm dò nước dưới đất Lĩnh vực tài nguyên nước
31 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Lĩnh vực tài nguyên nước
32 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải chấp thuận chủ trương đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Lĩnh vực đất đai
33 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải chấp thuận chủ trương đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người việt nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. Lĩnh vực đất đai
34 Giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp Chuyển đổi công ty, Công ty bị chia, tách hoặc sáp nhập, hợp nhất trong các trường hợp Công ty trước khi chuyển đổi, chia, tách hoặc sáp nhập, hợp nhất đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền sử dụng đất một lần cho cả thời gian thuê, giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước Lĩnh vực đất đai
35 Khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
36 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Lĩnh vực Môi trường
37 Phê duyệt dự án đầu tư Lĩnh vực đầu tư
38 Phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản Lĩnh vực Lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản
39 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Lĩnh vực đầu tư
40 Phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường Lĩnh vực Môi trường