CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
41 Phê duyệt phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp và các Công ty Nhà nước thực hiện cổ phần hóa. Lĩnh vực đất đai
42 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Lĩnh vực đầu tư
43 Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Lĩnh vực Phê duyệt bản vẽ thi công
44 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
45 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Thực hiện đồng thời với hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước) Lĩnh vực tài nguyên nước
46 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Đối với trường hợp đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) Lĩnh vực tài nguyên nước
47 Phê duyệt Trữ lượng khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
48 Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
49 Phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Lĩnh vực tài nguyên nước
50 Phương án bồi thường Lĩnh vực Môi trường
51 Quy trình Phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập thủy điện, thủy lợi Lĩnh vực Quyết định chủ trương đầu tư
52 Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
53 Sửa đổi/bổ sung/gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức, cá nhân Lĩnh vực Khí tượng thủy văn
54 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
55 Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
56 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
57 Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
58 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện
59 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện
60 Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện