CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai (đối với tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất) Lĩnh vực đất đai
62 Thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai Lĩnh vực đất đai
63 Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai Lĩnh vực đất đai
64 Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Lĩnh vực đất đai
65 Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Lĩnh vực đất đai
66 Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất Lĩnh vực đất đai
67 Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
68 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
69 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
70 Xác nhận khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
71 Xác định giá đất cụ thể Lĩnh vực đất đai
72 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
73 Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
74 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư Lĩnh vực Quyết định chủ trương đầu tư