CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
2 Bổ nhiệm lại đối với chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng cơ quan chuyên môn cấp huyện Lĩnh vực Công chức, viên chức
3 Bổ nhiệm trưởng, phó phòng và tương đương thuộc UBND cấp huyện, thành phố Lĩnh vực Công chức, viên chức
4 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn
5 Bố trí, ổn định dân cư ngoài huyện Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn
6 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh vực Chứng thực
7 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực Hộ tịch
8 Cấp bản sao từ sổ gốc (trừ các giấy tờ về hộ tịch) Lĩnh vực Chứng thực
9 Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
10 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Lĩnh vực An Toàn Thực Phẩm
11 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn
12 Cấp Giấy chứng nhận phương tiện thủy nội địa thô sơ đủ điều kiện hoạt động Lĩnh vực Đường thủy nội địa
13 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lĩnh vực Đất đai
14 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Lĩnh vực Công nghiệp địa phương
15 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Lĩnh vực Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình
16 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Lĩnh vực Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Lĩnh vực Khí dầu mỏ hóa lỏng
18 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
19 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Lĩnh vực Người Có Công
20 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa