CƠ CẤU TỔ CHỨC

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH KON TUM

 

1. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ:

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả;

- Bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính;

- Bộ phận Thông tin.

2. Thông tin, số điện thoại:

Lãnh đạo Trung tâm

Ông Trịnh Văn Minh

Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại: (0260) 3590789

Số di động: 0911271818

 

 


 

 

 

Ông Võ Thái Ninh

Chức vụ: Phó Giám đốc

Số điện thoại: (0260) 3797799 (số máy lẻ: 123)

 

Số di động: 0935623678

 

Bộ phận Kiếm soát thủ tục hành chính

  Bà Vũ Thị Huệ

  Chức vụ: Chuyên viên

  Số điện thoại: (0260) 3590789

  Di động: 0966788882

  Email: vuthithue@kontum.gov.vn

  Ông Lê Hữu Phương

  Chức vụ: Chuyên viên

  Số điện thoại: (0260) 3590789

  Di động: 0949583779

  Email: lehuuphuong@kontum.gov.vn

  Ông Võ Đình Trung

  Chức vụ: Nhân viên

  Số điện thoại: (0260) 3500359

  Di động: 0905790369

  Email: vodinhtrung@kontum.gov.vn

  Bà Lê Thị Lệ Hằng

  Chức vụ: Nhân viên

  Số điện thoại: (0260) 3590789

  Di động: 0935932666

  Email: lethilehang@kontum.gov.vn
Bộ phận Thông tin

  Bà Dương Thị Nương

  Chức vụ: Nhân viên

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Di động: 0935259579

  Email: duongnuong@kontum.gov.vn
 

  Ông Nguyễn Hiệp

  Chức vụ: Nhân viên

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Di động:

  Email: nguyenhiep@kontum.gov.vn

  Bà Trần Thị Huệ

  Chức vụ: Nhân viên

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Di động: 

  Email: tranthihue@kontum.gov.vn
 

  Ông Phạm Đình Duy

  Chức vụ: Nhân viên

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Di động: 

  Email: phamdinhduy@kontum.gov.vn
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
 

  Bà Trần Thị Thu Vân (Văn phòng UBND tỉnh)

  Quầy làm việc số: 02

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 102

  Bà Trần Thùy Trâm (Sở Khoa học và Công nghệ)

  Quầy làm việc số: 02

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 102
 

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Sở Thông tin và Truyền thông)

  Quầy làm việc số: 02

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 102
 

 

 

Bà Huỳnh Thị Trang (Sở Ngoại vụ)

  Quầy làm việc số: 02

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 102

 

 

 

  Bà Ngô Thị Dạ Ánh (Sở Tư pháp)

  Quầy làm việc số: 04

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 104

  Bà Phan Thị Thanh Hải (Sở Y Tế)

  Quầy làm việc số: 05

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 105

   Hoàng Thị Thanh Hải (Sở Giáo dục và Đào tạo)

  Quầy làm việc số: 06

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 106

  Bà Nguyễn Thị Phong (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch)

  Quầy làm việc số: 06

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 106
 

 

 

  Bà Nguyễn Thị Thái Bình (Sở Lao động, thương binh và xã hội)

  Quầy làm việc số: 06

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 106

 

 

 

 

 

  Ông Hoàng Đình Phú (Sở Nội vụ)

  Quầy làm việc số: 07

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 107

 

 

  Bà Huỳnh Thị Thu Dung(Sở Tài chính)

  Quầy làm việc số: 08

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 108
 

  Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Ban quản lý khu kinh tế)

  Quầy làm việc số: 08

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 108
 

 

Bà Hà Thị Kiều Oanh(Công an tỉnh)

  Quầy làm việc số: 09

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 109

 

 

  Bà Phan Thị Hoàng Phượng (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

  Quầy làm việc số: 10

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 111

  Bà Ngô Thị Thu Sang (Sở Tài nguyên và Môi trường)

  Quầy làm việc số: 12

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 112

  Ông Vũ Hải Nguyên (Sở Tài nguyên và Môi trường)

  Quầy làm việc số: 13

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 113

  Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Sở Tài nguyên và Môi trường)

 Quầy làm việc số: 14

 Số điện thoại: (0260) 3797799

 Số máy lẻ: 114

Ông Đinh Văn Huệ(Sở Xây dựng)

  Quầy làm việc số: 15

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 115

 

 

  Ông Lê Ngọc Lâm(Sở Công thương)

  Quầy làm việc số: 16

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 116

 

 

  

 

 Ông Thiều Sỹ Hoàng (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 Quầy làm việc số: 17

 Số điện thoại: (0260) 3797799

 Số máy lẻ: 117

 

 

  Bà Nguyễn Hoàng Thảo My (Sở Giao thông vận tải)

  Quầy làm việc số: 19

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 119

   Phạm Thị Thu (Sở Giao thông vận tải)

  Quầy làm việc số: 20

  Số điện thoại: (0260) 3797799

  Số máy lẻ: 119

 

 

 

 Bà Phan Thị Ngọc Diệp (Sở Tài nguyên và Môi trường)

  Quầy làm việc số: 21

  Số điện thoại: 

  Số máy lẻ: 

 

 

  Ông Nguyễn Minh Phương (Sở Tài nguyên và Môi trường)

  Quầy làm việc số: 22

  Số điện thoại: 

  Số máy lẻ: