Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG
Lĩnh vực Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cơ quan thực hiện ; Sở Công thương
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận 1 cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường Bưu điện.
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường Bưu điện.
- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2: Cán bộ “một cửa” kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ “một cửa” tiếp nhận và viết giấy hẹn.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.
Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, tham mưu Lãnh đạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và tiến hành Trình tự thẩm định theo quy định của pháp luật. Kết quả trả lại cho Bộ phận Một cửa (có diễn giải trình tự thẩm định)
Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận 1 cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường Bưu điện
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Thời hạn giải quyết 5
Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ a/ Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng kho LPG của tổ chức, cá nhân (theo mẫu)
- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Văn bản chấp thuận về địa điểm đầu tư của cấp có thẩm quyền tại địa phương nơi có dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc Thỏa thuận về địa điểm đầu tư xây dựng công trình kho LPG chưa có trong quy hoạch xây dựng của cấp có thẩm quyền;
- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh LPG;
- Báo cáo sơ bộ sự cần thiết của dự án đầu tư, cân đối cung cầu LPG khu vực, sự phù hợp về về địa điểm, quy mô; dung tích; các yêu cầu về kỹ thuật an toàn: Phương án phòng cháy, chữa cháy, phương án bảo vệ môi trường; tiến độ của dự án đầu tư; tính toán phương án kinh doanh và hiệu quả dự án đầu tư;
- Phương án công nghệ dự kiến áp dụng, các thiết bị công nghệ chính đối với công trình kho LPG;
- Hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình;
- Phương án thu xếp vốn đầu tư; Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính doanh nghiệp ba (03) năm gần nhất doanh nghiệp đã hoạt động trên ba (03) năm, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hai (02) năm gần nhất hoặc một (01) năm gần nhất đối với doanh nghiệp mới hoạt động được hai (02) năm hoặc một (01) năm. Những doanh nghiệp mới thành lập hoặc hoạt động dưới một (01) năm không phải nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp;
- Danh mục các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đã được áp dụng hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và khoảng cách an toàn công trình LPG;
- 01 phong bì có tem, ghi rõ địa chỉ (hồ sơ nhận qua đường bưu điện).
b/ Số lượng hồ sơ: 09 bộ
Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ
- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ;
- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 31/01/2013 của Bộ Công Thương
Biểu mẫu đính kèm  - Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG  -  Tải file