Tên thủ tục Cấp lại thẻ an toàn điện
Lĩnh vực Lĩnh vực Điện
Cơ quan thực hiện ; Sở Công thương
Cách thức thực hiện

Trực tiếp Bộ phận 1 cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người sử dụng lao động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

Bước 2: Cán bộ “Một cửa” kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

- Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu người sử dụng lao động bổ sung hồ sơ.

- Trường hợp từ chối cấp lại thẻ an toàn điện, Sở Công Thương phải trả lời người sử dụng lao động bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận 1 cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Thời gian vào giờ hành chính các ngày trong tuần.


Thời hạn giải quyết 05 ngày.
Phí Không.  
Lệ Phí Không.  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động.

- 02 ảnh (2x3) cm và thẻ an toàn điện cũ (nếu có) của người lao động.

b) Số lượng hồ sơ: một (01) bộ. 
Yêu cầu - điều kiện Người làm công việc vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo làm mất hoặc làm hỏng thẻ an toàn điện.
Căn cứ pháp lý

- Luật Điện lực năm 2004

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2012;

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương.
Biểu mẫu đính kèm