Tên thủ tục Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lĩnh vực Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Cơ quan thực hiện ; Sở Nội vụ; Văn phòng UBND
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính.

- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: buổi sáng từ 7giờ30’ đến 10giờ30’, buổi chiều từ 13giờ30’ đến 16giờ30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ, lễ)

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp còn thiếu hoặc chưa đầy đủ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Công chức được phân công có trách nhiệm thẩm định, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh, thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

Bước 4: Cơ quan, tổ chức nhận kết quả khen thưởng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian: buổi sáng từ 7giờ30’ đến 10giờ30’, buổi chiều từ 13giờ30’ đến 16giờ30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ, lễ)


Thời hạn giải quyết

- Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Sau khi nhận thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình kèm theo danh sách tập thể được đề nghị khen thưởng của Trưởng cụm, khối thi đua hoặc của Thủ trưởng đơn vị, địa phương quản lý trực tiếp đơn vị, địa phương thành viên cơ sở;

- Biên bản họp của cụm, khối thi đua hoặc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị, địa phương quản lý trực tiếp các đơn vị, địa phương thành viên cơ sở;

- Báo cáo thành tích của tập thể đơn vị được đề nghị khen thưởng thể hiện các nội dung theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng (theo mẫu);

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền đối với những cơ quan có nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ


Yêu cầu - điều kiện

1. Việc công nhận là đơn vị tiêu biểu xuất sắc để được xét tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh” phải được thông qua bình xét, đánh giá, so sánh theo các khối thi đua được tổ chức bởi Hội đồng TĐKT tỉnh hoặc các đơn vị, địa phương được Hội đồng TĐKT tỉnh giao phân chia khối thi đua .

2. Đơn vị được xét tặng đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong khối thi đua thuộc tỉnh;

- Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác ở trong và ngoài khối thi đua thuộc tỉnh học tập;

- Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

3. Đơn vị được xét tặng phải được cơ quan tài chính xác nhận về:

+ Số tiền thuế và các khoản thu khác thực tế đã nộp trong năm so với đăng ký;

+ Tỷ lệ % về số nộp ngân sách nhà nước so với năm trước;

+ Đã nộp đủ, đúng các loại thuế, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật và nộp đúng thời hạn.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Trình trong tuần thứ tư của tháng 2 hàng năm. Riêng đối với hệ thống giáo dục và đào tạo do Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp thẩm định và trình trong tuần thứ nhất của tháng 8 hàng năm. 


Căn cứ pháp lý

- Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày năm 2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ;

- Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Kon Tum.


Biểu mẫu đính kèm  - Báo cáo thành tích (mẫu số 01 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017).  -  Tải file
 - Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng   -  Tải file