Tên thủ tục Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lĩnh vực Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Cơ quan thực hiện ; Sở Nội vụ; Văn phòng UBND
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu chính.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính.

- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Thời gian: buổi sáng từ 7giờ30’ đến 10giờ30’, buổi chiều từ 13giờ30’ đến 16giờ30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ, lễ)

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp còn thiếu hoặc chưa đầy đủ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Công chức được phân công có trách nhiệm thẩm định, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh, thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

Bước 4: Cơ quan, tổ chức nhận kết quả khen thưởng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian: buổi sáng từ 7giờ30’ đến 10giờ30’, buổi chiều từ 13giờ30’ đến 16giờ30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ, lễ)


Thời hạn giải quyết

- Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Sau khi nhận thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình kèm danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng của đơn vị, địa phương;

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị, địa phương;

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (theo mẫu).

Riêng đối với cá nhân được trình khen thưởng hồ sơ gửi kèm các văn bản liên quan: Quyết định hoặc thông báo của cấp có thẩm quyền xếp loại cá nhân “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong 02 năm trình khen thưởng; Quyết định công nhận sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

1. Tập thể, cá nhân được xét tặng đạt tiêu chuẩn sau:

- Đối với cá nhân:

Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt tiêu chuẩn: Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

- Đối với tập thể:

Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt tiêu chuẩn: Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, công nhận bằng văn bản; tập thể có tổ chức đảng , đoàn thể thì tổ chức đảng, đoàn thể đó phải được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách pháp luật đối với mọi thành viên trong tập thể.

2. Thời hạn nộp hồ sơ: chậm nhất vào ngày 31/3 hàng năm, đối với hệ thống giáo dục và đào tạo, hồ sơ trình khen thưởng thành tích năm học trình trước ngày 05/8 hàng năm. Đối với cá nhân không thuộc diện đánh giá xếp loại của cơ quan, đơn vị, địa phương, việc trình khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được cho các cá nhân này thực hiện chậm nhất trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có quyết định (thông báo) của cấp có thẩm quyền về kết quả đánh giá xếp loại đối với cá nhân đó.


Căn cứ pháp lý

- Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày năm 2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ;

- Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Kon Tum.


Biểu mẫu đính kèm  - Báo cáo thành tích (mẫu số 01 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017).  -  Tải file
 - Báo cáo thành tích (mẫu số 02 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017).  -  Tải file
 - Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng (cá nhân)  -  Tải file
 - Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng (tập thể)  -  Tải file