Tên thủ tục Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Lĩnh vực Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản
Cơ quan thực hiện ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính;

- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật)

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trườnghợp:

+ Văn bản, tài liệu có trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành phiếu tiếp nhận hồ sơ.

+ Hồ sơ đề nghị khai thác tận thu khoáng sản chưa đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ thực hiện một lần.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ:

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác tận thu khoáng sản và kiểm tra thực địa; các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến khu vực đề nghị khai thác tận thu khoáng sản.

Bước 4: Trình hồ sơ cấp phép:

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh và trình hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

Bước 5: Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).


Thời hạn giải quyết

Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Phí Không  
Lệ Phí

Lệ phí cấp giấy phép khai thác tận thu. Mức thu: 5.000.000 đồng/01giấy phép.

  
Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Bản chính-theo mẫu); bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản (Bản chính-theo mẫu); dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt (Bản chính).

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo văn bản xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

(Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản cam kết kèm theo bản chính để đối chiếu).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

Không


Căn cứ pháp lý

- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010.

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


Biểu mẫu đính kèm  -  Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Mẫu số 13 eo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).   -  Tải file
 - Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản (Mẫu số 29, Phụ lục số 2 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).  -  Tải file
 - Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản (Mẫu số 29, Phụ lục số 2)  -  Tải file
 - Đơn đề nghị cấp phép tận thu khoáng sản (Mẫu số 13)   -  Tải file