Tên thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi khoản 1 điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP)
Lĩnh vực Lĩnh vực Môi trường
Cơ quan thực hiện ; Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc gửi qua đường bưu chính

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt Phương án cải tạo phục hồi môi trường tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính;

- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2: Kiểm tra và tổ chức việc thẩm định: Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành rà soát hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc (có thông báo bằng văn bản cho chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đảm bảo theo quy định). Trong thời hạn 20 ngày làm việc tiếp theo, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức việc thẩm định và có Thông báo kết quả thẩm định.

Bước 3: Chủ dự án nhận kết quả thẩm định tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính.

Bước 4: Trình phê duyệt:

- Chủ dự án hoàn thiện hồ sơ sau khi phương án đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, Chủ dự án hoàn thiện và gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định thì trong thời gian 05 ngày, có văn bản thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ hoàn chỉnh theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định thì trong thời gian 05 ngày làm việc phải trình UBND tỉnh phê duyệt.

Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình. Sở Tài nguyên và Môi trường ký, đóng dấu xác nhận trang phụ bìa của phương án trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc.

Bước 6: Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).


Thời hạn giải quyết

- Thời hạn thẩm định: Không quá 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

- Thời hạn phê duyệt: Không quá 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Phí

- Phí thẩm định theo quy định tại Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

  
Lệ Phí   
Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ gồm:

* Đề nghị thẩm định phương án:

- Văn bản đề nghị (theo mẫu);

- 07 (bảy) bản phương án (theo mẫu), Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 07 người, chủ dự án phải cung cấp thêm hồ sơ.

- 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận.

* Đề nghị phê duyệt phương án:

-  Văn bản đề nghị phê duyệt phương án (theo mẫu), trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của hội đồng thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;

- Tối thiểu 04 Phương án được đóng quyển gáy cứng (theo mẫu)

+ Trường hợp được hội đồng thẩm định thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung thì được sử dụng lại Phương án đã nộp khi thẩm định.

+ Trường hợp được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung thì phải nộp lại Phương án đã được chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh.

- 01 đĩa CD trên đó chứa một 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của Phương án và một 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ Phương án (kể cả phụ lục).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

1. Các đối tượng phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường (gọi tắt là phương án) trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bao gồm:

a) Các dự án khai thác khoáng sản được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sau thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành (phương án là một phần trong báo cáo đánh giá tác động môi trường);

b) Cơ sở khai thác khoáng sản đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa có phương án được phê duyệt.

2. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây phải lập lại phương án cải tạo, phục hồi môi trường:

a) Thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường;

b) Tổ chức, cá nhân đề nghị thay đổi nội dung cải tạo, phục hồi môi trường so với phương án (bao gồm cả phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung) đã được phê duyệt;

c) Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt không đủ để thực hiện.”


Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

- Luật Khoáng sản số năm 2010

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

- Thông tư số 25/2019/TT-BNTMT ngầy 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường


Biểu mẫu đính kèm  - Phương án/phương án bổ sung (Phụ lục số 2 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015)  -  Tải file
 - Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt (Phụ lục số 1A Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015)  -  Tải file