Tên thủ tục Hỗ trợ dự án liên kết
Lĩnh vực Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
Cơ quan thực hiện ; UBND huyện Kon Rẫy; UBND Thành phố Kon Tum; UBND huyện Ia HDrai; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Tu Mơ Rông; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện ĐăkGlei
Cách thức thực hiện

Trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua đường bưu điện

Trình tự thực hiện

Bước 1. Chủ đầu tư dự án liên kết nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện (sau đây gọi là Bộ phận một cửa cấp huyện).

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

Bước 2. Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra theo thành phần hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ; sau đó chuyển đến Phòng Nông nghiệp và PTNT (hoặc Phòng Kinh tế, sau đây gọi chung là Phòng Nông nghiệp và PTNT).

Bước 3. Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Nông nghiệp và PTNT thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ. Hội đồng thẩm định gồm Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp là chủ tịch hội đồng, các thành viên là đại diện Phòng Kế hoạch, Tài chính, các đơn vị liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã có liên quan.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ, Hội đồng tổ chức thẩm định, nếu hồ sơ đủ điều kiện thì Phòng Nông nghiệp có tờ trình trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét phê duyệt.

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi thẩm định, Phòng Nông nghiệp phải thông báo và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư dự án liên kết được biết.

Bước 4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi nhận được tờ trình của Phòng Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết.

Bước 5. Chủ đầu tư dự án liên kết nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.
Thời hạn giải quyết

 25 ngày làm việc (kể từ ngày hồ sơ đủ điều kiện)

Phí   
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị của chủ dự án (theo mẫu - bản chính);

- Dự án liên kết (theo mẫu - bản chính) hoặc Kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết (theo mẫu -  bản chính). Việc xây dựng Dự án liên kết hoặc Kế hoạch liên kết theo quy định tại khoảng 2, Điều 6, Nghị định 98/2018/NĐ-CP, ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

- Bản thỏa thuận cử đơn vị làm chủ đầu tư dự án liên kết (theo mẫu - bản chính);

- Bản sao chụp các chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường (theo mẫu);

- Bản sao chụp hợp đồng liên kết.

b. Số lượng: 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Hợp đồng liên kết được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền.

- Giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

- Liên kết đảm bảo ổn định:

+ Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác từ 01 năm trở lên, thời gian liên kết theo dự án liên kết tối thiểu là 05 năm;

+ Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác dưới 01 năm, thời gian liên kết theo dự án liên kết tối thiểu là 03 năm.

- Dự án liên kết có sự hỗ trợ của nhà nước được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ.

- Quyết định số 4660/QĐ-BNN-KTHT, ngày 26/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Biểu mẫu đính kèm  - Bản thỏa thuận cử đơn vị làm chủ đầu tư dự án liên kết (Mẫu số 4, Nghị định số 98/2018/NĐ-CP) đối với trường hợp các doanh nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau  -  Tải file
 - Cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường (Mẫu số 5, Nghị định số 98/2018/NĐ-CP  -  Tải file
 - Dự án liên kết (Mẫu số 2, Nghị định số 98/2018/NĐ-CP)   -  Tải file
 - Kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết (Mẫu số 3, Nghị định số 98/2018/NĐ-CP)  -  Tải file
 - Đơn đề nghị của chủ dự án (Mẫu số 1, Nghị định số 98/2018/NĐ-CP);  -  Tải file