NỘI QUY

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

(Ban hành kèm theo quyết định số 72/QĐ-CVP ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum là nơi tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan có thẩm quyền. Để đảm bảo hoạt động của Trung tâm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và đề nghị công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm những nội quy sau:

I. Thời gian làm việc:

1. Trung tâm tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.

a) Buổi sáng: từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút;

b) Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Thời gian còn lại trong giờ hành chính để công chức, viên chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xử lý công việc và sắp xếp hồ sơ.

2. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính là thời gian do pháp luật quy định và được tính kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

II. Đối với công chức, viên chức:

1. Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế và thời gian làm việc theo quy định; chỉ tiếp tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính theo số thứ tự tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

2. Đeo thẻ công chức, viên chức của Trung tâm, ăn mặc gọn gàng, lịch sự.

3. Hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng, chính xác; không yêu cầu những hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định; trong thời hạn giải quyết nếu có yêu cầu bổ sung, điều chỉnh hồ sơ phải yêu cầu bằng văn bản và không quá một lần.

4. Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, hỗ trợ người thuộc diện bảo trợ xã hội khác trong thực hiện thủ tục hành chính.

5. Trong giao tiếp với tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân.

6. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

III. Đối với tổ chức, cá nhân:

1. Khi có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và trả kết quả của các lĩnh vực thuộc danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm thì thực hiện theo các bước trong bảng hướng dẫn đã công khai tại Trung tâm.

2. Tìm hiểu, chuẩn bị và nộp đầy đủ, chính xác hồ sơ theo quy định của thủ tục hành chính cần thực hiện, cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan; Nộp đầy đủ các khoản phí, lệ phí theo quy định (nếu có); Từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng quy định.

3. Ăn mặc gọn gàng, lịch sự, giữ vệ sinh chung, giữ trật tự, chấp hành sự hướng dẫn của công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm.

4. Không được có hành vi cản trở việc giải quyết thủ tục hành chính của công chức, viên chức.

5. Phản ánh, kiến nghị với cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền về những bất hợp lý của thủ tục hành chính và các hành vi vi phạm của công chức, viên chức trong thực hiện thủ tục hành chính và tham gia góp ý khi có yêu cầu.

6. Khi đánh giá mức độ hài lòng đối với công chức, viên chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và các cơ quan có thẩm quyền giải quyet thủ tục hành chính phải trung thực, khách quan./.

                   

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Đặng Quang Hà