Truy cập nội dung luôn
Thông báo:
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Tỉnh Kon Tum được chuyển sang sử dụng tại địa chỉ http://dichvucong.kontum.gov.vn trên cơ sở hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Kon Tum.

THÔNG BÁO CÔNG VIỆC

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Tỉnh Kon Tum được chuyển sang sử dụng tại địa chỉ https://motcua.kontum.gov.vn/ trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Kon Tum

https://motcua.kontum.gov.vn/