THỦ TỤC Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.001641.000.00.00.H34
Quyết định công bố 301/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) đề nghị công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe (KSK) cho người lái xe gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Y tế.
- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong ,thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2:
1. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị công bố đủ điều kiện KSK cho người lái xe, Sở Y tế cấp cho đơn vị đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định, cụ thể như sau:
a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa”, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Sở Y tế gửi ngay cho đơn vị đề nghị công bố đủ điều kiện KSK cho người lái xe Phiếu tiếp nhận hồ sơ;
b) Trường hợp hồ sơ gửi theo đường bưu điện thì trong thời hạn 02 ngày, tính từ thời điểm nhận được hồ sơ (tính theo dấu bưu điện đến), Sở Y tế gửi Phiếu tiếp nhận cho đơn vị đề nghị công bố đủ điều kiện KSK cho người lái xe.
2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế tiến hành thẩm định hồ sơ.
3. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ:
a) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày thẩm định, Sở Y tế sẽ có văn bản thông báo cho cơ sở công bố đủ điều kiện KSK cho người lái xe để hoàn chỉnh hồ sơ. Trong văn bản thông báo có nêu cụ thể tài liệu phải bổ sung và các nội dung phải sửa đổi.
b) Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, cơ sở KBCB công bố đủ điều kiện KSK cho người lái xe phải bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện theo nội dung của văn bản thông báo và gửi hồ sơ bổ sung về Sở Y tế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, Sở Y tế gửi cho cơ sở KBCB công bố đủ điều kiện KSK cho người lái xe Phiếu tiếp nhận hồ sơ bổ sung.
c) Trường hợp cơ sở KBCB công bố đủ điều kiện KSK cho người lái xe đã bổ sung hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì phải tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ theo thủ tục quy định cho đến khi hồ sơ đạt yêu cầu.

Bước 3: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thì trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ đối với hồ sơ hợp lệ hoặc kể từ ngày ghi trên phần tiếp nhận hồ sơ bổ sung đối với hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Y tế sẽ có thông báo cho cơ sở KBCB đề nghị công bố đủ điều kiện KSK cho người lái xe để cơ sở triển khai hoạt động KSK theo đúng phạm vi chuyên môn đã công bố.
Bước 4: Ngay sau khi có thông báo, Sở Y tế đăng tải văn bản Công bố trên Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
2 Nộp trực tuyến 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
3 Nộp qua bưu chính 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013; 1 0 Biểu mẫu
2 Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở; 0 1
3 Danh sách người tham gia khám sức khỏe theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 (được đóng dấu trên từng trang hoặc đóng dấu giáp lai tất cả các trang); 1 0 Biểu mẫu
4 Bản danh mục cơ sở vật chất và thiết bị y tế quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 1 0 Biểu mẫu
5 Báo cáo về phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám sức khỏe; 1 0
6 Bản sao có chứng thực hợp đồng hỗ trợ chuyên môn (nếu có). 0 1

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Y tế - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Y tế - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong ,thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Cơ sở được thực hiện khám sức khỏe lái xe Cơ sở được thực hiện khám sức khỏe lái xe
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 63/2012/NĐ-CP Nghị định 63/2012/NĐ-CP - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế 2012-08-31
2 23/2008/QH12 Luật 23/2008/QH12 - Giao thông đường bộ 2008-11-13 Quốc Hội
3 107/2012/NĐ-CP Nghị định 107/2012/NĐ-CP - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải 2012-12-20
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Khoản 1 Điều 6: đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 9 Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013: Điều kiện về nhân sự a) Người thực hiện khám lâm sàng, cận lâm sàng phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên khoa mà người đó được giao trách nhiệm khám. Trường hợp người thực hiện kỹ thuật cận lâm sàng mà pháp luật không quy định phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thì phải có bằng cấp chuyên môn phù hợp với công việc được phân công. b) Người kết luận phải đáp ứng các điều kiện sau: - Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 (năm mươi tư) tháng; - Được người có thẩm quyền của cơ sở khám sức khỏe phân công thực hiện việc kết luận sức khỏe, ký Giấy khám sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ. Việc phân công phải được thực hiện bằng văn bản và đóng đấu hợp pháp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. c) Đối với cơ sở khám sức khỏe cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người Việt Nam đi lao động theo hợp đồng ở nước ngoài, học tập ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là cơ sở khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài), ngoài việc đáp ứng các quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, phải đáp ứng thêm các điều kiện sau: - Người thực hiện khám lâm sàng, người kết luận phải là bác sỹ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sỹ y khoa trở lên; - Khi người được khám sức khỏe và người khám sức khỏe không cùng thành thạo một thứ tiếng thì phải có người phiên dịch. Người phiên dịch phải có giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh Khoản 2 Điều 6: đáp ứng yêu cầu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 21/8/2015: Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị a) Có phòng khám lâm sàng, cận lâm sàng từng chuyên khoa theo quy định của Bộ Y tế phù hợp với nội dung khám sức khỏe. b) Có đủ cơ sở vật chất và thiết bị y tế thiết yếu theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này. Khoản 3 Điều 6: có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp để khám, phát hiện tình trạng bệnh, tật theo Bảng tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015.