THỦ TỤC Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.003984.000.00.00.H34
Quyết định công bố 477/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
Trình tự thực hiện
Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ
Hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính.
- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, TP Kon Tum,
tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2. Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công có trách
nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính đầy dủ theo thành phần của hồ sơ; yêu
cầu bổ sung, hoàn thiện nếu thiếu; sau đó chuyển cho Chi cục Trồng
trọt và Bảo vệ thực vật
Bước 3. Công chức Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có trách
nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Hồ sơ không hợp lệ thì phải trả
lại yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ.
Bước 4. Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ
thực vật quyết định địa điểm và bố trí công chức kiểm tra ngay lô vật
thể.
Bước 5. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp Giấy chứng nhận
kiểm dịch thực vật vận chuyển nội địa trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt
đầu kiểm dịch đối với lô vật thể không bị nhiễm đối tượng kiểm dịch
thực vật hoặc đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật
gây hại lạ.
Trường hợp kéo dài hơn 24 giờ do yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật
hoặc trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật vận
chuyển nội địa thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phải thông
báo hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ vật thể biết.
Bước 6. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có trách nhiệm chuyển
kết quả cho Trung tâm phục vụ Hành chính công để trả cho các tổ
chức, cá nhân.
Bước 7. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh Kon Tum
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 03 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
2 Nộp trực tuyến 03 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
3 Nộp qua bưu chính 03 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật vận chuyển nội địa (theo mẫu qui định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT). 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức nước ngoài
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 41/2013/QH13 Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013-11-25 Quốc Hội
2 35/2015/TT-BNNPTNT Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT - Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa 2015-10-14
3 231/2016/TT-BTC Thông tư 231/2016/TT-BTC 2016-11-11
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin