THỦ TỤC Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.008128.000.00.00.H34
Quyết định công bố 437/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Chăn nuôi
Trình tự thực hiện
Bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2. Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ theo thành phần hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu thiếu.
Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức xem xét tính đầy đủ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3. Chuyển toàn bộ hồ sơ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu thiếu.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định nội dung hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Bước 4. Khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ,
+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, trong thời hạn 20 ngày làm việc Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở chăn nuôi.
+ Trường hợp cơ sở không đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày lập biên bản đánh giá, tổ chức, cá nhân khắc phục và gửi báo cáo kết quả khắc phục bằng văn bản đến Sở Nông nghiệp và PTNT để được thẩm định và đánh giá lại điều kiện thực tế (nếu cần thiết).
Bước 5. Trường hợp cơ sở đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tế, Sở Nông nghiệp và PTNT cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Chuyển Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân.
Bước 6. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 25 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
(Thu phí: +Thẩm định để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn 1.150.000 đồng/01 cơ sở/lần (được áp dụng kể từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021); +Thẩm định để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn 2.300.000 đồng/01 cơ sở/lần(áp dụng kể từ ngày 01/01/2022); +Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn:750.000 đồng/01 cơ sở/lần (áp dụng kể từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021); + Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn:1.500.000 đồng/01 cơ sở/lần (áp dụng kể từ ngày 01/01/2022).)
2 Nộp trực tuyến 25 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
(Thu phí: +Thẩm định để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn 1.150.000 đồng/01 cơ sở/lần (được áp dụng kể từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021); +Thẩm định để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn 2.300.000 đồng/01 cơ sở/lần(áp dụng kể từ ngày 01/01/2022); +Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn:750.000 đồng/01 cơ sở/lần (áp dụng kể từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021); + Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn:1.500.000 đồng/01 cơ sở/lần (áp dụng kể từ ngày 01/01/2022).)
3 Nộp qua bưu chính 25 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
(Thu phí: +Thẩm định để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn 1.150.000 đồng/01 cơ sở/lần (được áp dụng kể từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021); +Thẩm định để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn 2.300.000 đồng/01 cơ sở/lần(áp dụng kể từ ngày 01/01/2022); +Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn:750.000 đồng/01 cơ sở/lần (áp dụng kể từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021); + Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn:1.500.000 đồng/01 cơ sở/lần (áp dụng kể từ ngày 01/01/2022).)
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn (theo Mẫu số 01.ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi). 1 0 Biểu mẫu
2 - Bản thuyết minh về điều kiện chăn nuôi (theo Mẫu số 02.ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi). 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Doanh nghiệp
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi. Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 32/2018/QH14 Luật Chăn nuôi 2018-11-19 Quốc Hội
2 13/2020/NĐ-CP Nghị địnhcủa Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. 2020-01-21
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC - Chăn nuôi trang trại phải đáp ứng các điều kiện sau đây: + Vị trí xây dựng trang trại phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng, chiến lược phát triển ngành chăn nuôi; đáp ứng yêu cầu về mật độ chăn nuôi quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 53 của Luật Chăn nuôi. + Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi. + Có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. + Có chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi. + Có hồ sơ ghi chép quá trình hoạt động chăn nuôi, sử dụng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vắc-xin và thông tin khác để bảo đảm truy xuất nguồn gốc; lưu giữ hồ sơ trong thời gian tối thiểu là 01 năm sau khi kết thúc chu kỳ chăn nuôi. + Có khoảng cách an toàn từ khu vực chăn nuôi trang trại đến đối tượng chịu ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi và từ nguồn gây ô nhiễm đến khu vực chăn nuôi trang trại. - Chăn nuôi trang trại quy mô lớn: Từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên. (Điều 55 Luật Chăn nuôi; điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi)