THỦ TỤC Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.007932.000.00.00.H34
Quyết định công bố 437/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
Trình tự thực hiện
Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu
chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc
qua môi trường mạng.
- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, TP Kon Tum,
tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2. Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công có trách
nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ theo thành phần hồ sơ,
yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu thiếu; sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ
cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
Bước 3. Sau khi nhận được hồ sơ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực
vật có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo
quy định, trả hồ sơ lại và thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn
thiện.
Bước 4. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức thẩm định và
cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón:
* Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón thay
đổi về địa điểm buôn bán phân bón:
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; Chi cục
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thẩm định nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đạt
yêu cầu thực hiện kiểm tra điều kiện buôn bán phân bón tại tổ chức, cá
nhân và lập biên bản kiểm tra theo mẫu số 12 tại phụ lục I ban hành
kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP. Trường hợp không đạt yêu
cầu, Chi cục trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân biết tiếp
tục hoàn thiện.
- Trường hợp tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón không đáp ứng điều
kiện phải thực hiện khắc phục, sau khi khắc phục phải có văn bản
thông báo đến Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để kiểm tra nội
dung đã khắc phục. Trường hợp kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, trong
thời hạn 03 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra Chi cục Cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. Trường hợp không cấp Giấy
chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón phải trả lời bằng văn bản
và nêu rõ lý do.
* Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng; thay đổi nội dung
thông tin tổ chức, cá nhân ghi trên Giấy chứng nhận:
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Chi
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp lại Giấy chứng nhận. Trường
hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 5. Chi cục có trách nhiệm chuyển Giấy chứng nhận đủ điều kiện
buôn bán phân bón đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon
Tum để trả cho tổ chức, cá nhân.
Bước 6. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh Kon Tum
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 13 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 200.000
(Phí thẩm định cấp laị Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón)
2 Nộp trực tuyến 13 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 200.000
(Phí thẩm định cấp laị Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón)
3 Nộp qua bưu chính 13 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 200.000
(Phí thẩm định cấp laị Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón)
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo Mẫu số 08 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP. 1 0 Biểu mẫu
2 b) Bản chụp văn bản chứng nhận đã được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học của người trực tiếp buôn bán phân bón. 0 1

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Cán bộ, công chức, viên chức
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Tổ chức nước ngoài
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 Luật số 31/2018/QH14 Điều 42 Luật Trồng trọt năm 2018; 2018-11-19 Quốc Hội
2 Nghị định 84/2019/NĐ-CP Điều 4, Điều 13, Điều 16, Điều 17, Điều 26 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón; 2019-11-14
3 Thông tư 14/2018/TT-BTC - Điều 2 Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 2018-02-07 Bộ Tài chính
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón bao gồm: a) Có địa điểm giao dịch hợp pháp, rõ ràng; b) Có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ truy xuất nguồn gốc phân bón theo quy định; c) Người trực tiếp buôn bán phân bón phải được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trừ trường hợp đã có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học.