THỦ TỤC Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.003434.000.00.00.H34
Quyết định công bố 437/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
Trình tự thực hiện
Bước 1. Chủ đầu tư dự án liên kết nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện (sau đây gọi là Bộ phận một cửa cấp huyện).
- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.
Bước 2. Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra theo thành phần hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ; sau đó chuyển đến Phòng Nông nghiệp và PTNT (hoặc Phòng Kinh tế, sau đây gọi chung là Phòng Nông nghiệp và PTNT).
Bước 3. Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Nông nghiệp và PTNT thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ. Hội đồng thẩm định gồm Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp là chủ tịch hội đồng, các thành viên là đại diện Phòng Kế hoạch, Tài chính, các đơn vị liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã có liên quan.
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ, Hội đồng tổ chức thẩm định, nếu hồ sơ đủ điều kiện thì Phòng Nông nghiệp có tờ trình trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét phê duyệt.
- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi thẩm định, Phòng Nông nghiệp phải thông báo và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư dự án liên kết được biết.
Bước 4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi nhận được tờ trình của Phòng Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết.
Bước 5. Chủ đầu tư dự án liên kết nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện
- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 25 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
2 Nộp trực tuyến 25 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
3 Nộp qua bưu chính 25 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Bản sao chụp hợp đồng liên kết. 0 1
2 Đơn đề nghị của chủ dự án (theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP) 1 0 Biểu mẫu
3 Dự án liên kết (theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP) 1 0 Biểu mẫu
4 Bản thỏa thuận cử đơn vị làm chủ đầu tư dự án liên kết (theo Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP) đối với trường hợp các doanh nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau 1 0 Biểu mẫu
5 Bản sao chụp các chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường (theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP) 0 1 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Doanh nghiệp
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Phòng kinh tế,Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND cấp huyện,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết Quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 98/2018/NĐ-CP 98/2018/NĐ-CP 2018-07-05
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC - Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. - Hợp đồng liên kết được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền. - Giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường. - Liên kết đảm bảo ổn định: + Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác từ 01 năm trở lên, thời gian liên kết theo dự án liên kết tối thiểu là 05 năm; + Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác dưới 01 năm, thời gian liên kết theo dự án liên kết tối thiểu là 03 năm. - Dự án liên kết có sự hỗ trợ của nhà nước được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.