THỦ TỤC Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.003605.000.00.00.H34
Quyết định công bố 437/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Nông nghiệp
Trình tự thực hiện
Bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trước ngày 30/9 hàng năm (sau đây gọi là Bộ phận một cửa cấp huyện).
- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.
Bước 2. Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra theo thành phần hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ; sau đó chuyển đến Phòng Nông nghiệp và PTNT (hoặc Phòng Kinh tế, sau đây gọi chung là Phòng Nông nghiệp và PTNT).
Bước 3. Phòng Nông nghiệp và PTNT tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 15/11 hàng năm.
Bước 4. Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc do Huyện phân công phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.
Bước 5. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện
- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 60 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
2 Nộp trực tuyến 60 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
3 Nộp qua bưu chính 60 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 + Đề xuất kế hoạch khuyến nông; + Dự toán kinh phí. 0 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Tổ chức nước ngoài
Cơ quan thực hiện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND cấp huyện,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định Quyết định
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 83/2018/NĐ-CP Nghị định 83/2018/NĐ-CP 2018-05-24
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin