THỦ TỤC Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.007919.000.00.00.H34
Quyết định công bố 437/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Trình tự thực hiện
Bước 1. Chủ đầu tư nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện (sau đây gọi là Bộ phận một cửa cấp huyện).
- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2. Công chức tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; sau đó chuyển ngay đến Hạt Kiểm lâm cấp huyện, thành phố; sau 02 ngày làm việc đối với các trường hợp nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng.
Bước 3. Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Hạt Kiểm lâm cấp huyện, thành phố tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán công trình lâm sinh và có báo cáo thẩm định, dự thảo quyết định phê duyệt và trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt;
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm định, cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh và chuyển trả kết quả cho chủ đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định. Trường hợp không phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền quyết định thông báo bằng văn bản cho cơ thẩm định và chủ đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc.
Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.
- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 19 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
2 Nộp trực tuyến 19 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
3 Nộp qua bưu chính 19 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 1 0 Biểu mẫu
2 Thuyết minh thiết kế được lập theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 1 0 Biểu mẫu
3 Bản đồ thiết kế: xây dựng trên nền bản đồ địa hình theo hệ quy chiếu VN 2.000 với tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000. Trình bày và thể hiện nội dung bản đồ áp dụng TCVN 11566:2016 về bản đồ quy hoạch lâm nghiệp 0 1
4 Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc kế hoạch vốn được giao đối với hoạt động sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các tài liệu khác có liên quan. 0 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cán bộ, công chức, viên chức
Doanh nghiệp
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND cấp huyện,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh. Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 15/2019/TT-BNNPTNT Thông tư 2019-10-30
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin