THỦ TỤC Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi khoản 1 điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) cấp tỉnh

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.004240.000.00.00.H34
Quyết định công bố 318/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Môi trường
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt Phương án cải tạo phục hồi môi trường tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính;
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Kiểm tra và tổ chức việc thẩm định: Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành rà soát hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc (có thông báo bằng văn bản cho chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đảm bảo theo quy định). Trong thời hạn 20 ngày làm việc tiếp theo, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức việc thẩm định và có Thông báo kết quả thẩm định.
Bước 3: Chủ dự án nhận kết quả thẩm định tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính.
Bước 4: Trình phê duyệt:
- Chủ dự án hoàn thiện hồ sơ sau khi phương án đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, Chủ dự án hoàn thiện và gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định thì trong thời gian 05 ngày, có văn bản thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ hoàn chỉnh theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định thì trong thời gian 05 ngày làm việc phải trình UBND tỉnh phê duyệt.
Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình. Sở Tài nguyên và Môi trường ký, đóng dấu xác nhận trang phụ bìa của phương án trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc.
Bước 6: Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 55 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
(Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)
- 05 ngày kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ; - Thẩm định hồ sơ 35 ngày. - Phê duyệt hồ sơ 15 ngày
2 Nộp trực tuyến 55 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
(Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)
- 05 ngày kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ; - Thẩm định hồ sơ 35 ngày. - Phê duyệt hồ sơ 15 ngày
3 Nộp qua bưu chính 55 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
(Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)
- 05 ngày kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ; - Thẩm định hồ sơ 35 ngày. - Phê duyệt hồ sơ 15 ngày
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - 07 (bảy) bản thuyết minh phương án cải tạo, phục hồi môi trường; Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng phương án cải tạo, phục hồi môi trường; 0 0 Biểu mẫu
2 - 01 (một) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác; 0 0
3 - Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường; 0 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường và báo cáo phương án cải tạo phục hồi môi trường Quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường và báo cáo phương án cải tạo phục hồi môi trường
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 60/2010/QH12 Luật 60/2010/QH12 2010-11-17 Quốc Hội
2 27/2015/TT-BTNMT Thông tư 27/2015/TT-BTNMT 2015-05-29 Bộ Tài nguyên và Môi trường
3 18/2015/NĐ-CP Nghị định 18/2015/NĐ-CP 2015-02-14
4 55/2014/QH13 Luật 55/2014/QH13 2014-06-23 Quốc Hội
5 19/2015/NĐ-CP Nghị định 19/2015/NĐ-CP 2015-02-14
6 38/2015/TT-BTNMT(1) Về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản 2015-06-30 Bộ Tài nguyên và Môi trường
7 40/2019/NĐ-CP Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 2019-05-13
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC - Có cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường với điều kiện có trình độ đại học trở lên và có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường đúng chuyên ngành. - Có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên. - Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trường hợp không có phòng thí nghiệm các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực.