THỦ TỤC Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc).

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.008989.000.00.00.H34
Quyết định công bố 191/QĐ-UBND (đã được thay thế QĐ 345/UBND ngày 06/7/2021)
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Trình tự thực hiện
- Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính, trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; Bộ phận tiếp nhận kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ và tiếp nhận;
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thông báo một lần bằng văn bản hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ;
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 05 Ngày Phí:

Lệ phí:
(Theo quy định cụ thể của Bộ Tài Chính.)
05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ phải hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí khi nộp hồ sơ)
2 Nộp trực tuyến 05 Ngày Phí:

Lệ phí:
(Theo quy định cụ thể của Bộ Tài Chính)
05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ phải hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí khi nộp hồ sơ) Nộp hồ sơ tại: https://dichvucong.kontum.gov.vn/dich-vu-cong-truc-tuyen
3 Nộp qua bưu chính 05 Ngày Phí:

Lệ phí:
(Theo quy định cụ thể của Bộ Tài Chính.)
05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ phải hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí khi nộp hồ sơ)
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu số 03 Phụ lục III của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; 1 1 Biểu mẫu
2 - 02 ảnh màu nền trắng cỡ 4 x 6 cm chân dung của người đề nghị được chụp không quá 06 tháng; 1 1
3 - Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề đã được cấp; 1 1
4 - Giấy tờ chứng minh thông tin cần thay đổi (Trường hợp thay đổi thông tin cá nhân được ghi trên chứng chỉ hành nghề). 1 1

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan thực hiện Sở Xây dựng - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Xây dựng - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công (Số 70 đường Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum)
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Chứng chỉ hành nghề kiến trúc Chứng chỉ hành nghề kiến trúc
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 40/2019/QH14 Luật 40/2019/QH14 2019-06-13
2 85/2020/NĐ-CP Nghị định 85/2020/NĐ-CP 2020-07-17
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có.