Truy cập nội dung luôn
Thông báo:
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Tỉnh Kon Tum được chuyển sang sử dụng tại địa chỉ http://dichvucong.kontum.gov.vn trên cơ sở hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Kon Tum.
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐÃ ĐƯỢC HỢP NHẤT THÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
Công dân, doanh nghiệp vui lòng truy cập trang: https://dichvucong.kontum.gov.vn để tra cứu thông tin, hồ sơ, thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại hệ thống hợp nhất.
Trân trọng ./.